درباره هستی من
Friday, February 14, 2003

٭

دلم مي خواد به تمام دنيا فحش بدم،

دلم مي خواد به خودم فحش بدم،

دلم مي خواد گريه كنم،

دلم مي خواد بگم كه چقدر تنها هستم،

دلم مي خواد بميرم،

دلم مي خواد خود كشي كنم،

دلم مي خواد اينقدر ترسو نباشم،

دلم مي خواد تو الان اينجا بودي،

دلم مي خواد عاشق باشم،

دلم مي خواد معشوق باشم،

دلم مي خواد، دلم مي خواد، دلم مي خواد، دلم مي خواد................
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................