درباره هستی من
Wednesday, February 19, 2003

٭
اونها كه سوزنها رو در قلب من فرو مي كردند فرشته ها نبودند، اونها .................
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................