درباره هستی من
Sunday, March 02, 2003

٭
تقاضاي يه كارمند از يه كارفرما

جناب آقاي خدا،

رياست محترم دنيا،

نزديك به 24 سال است كه بنده در استخدام رسمي شركت جنابعالي هستم، در طول اين دوران اينجانب نهايت سعي خود را نموده ام كه كارمندي زحمت كش، نمونه، قدرشناس و باوفا باشم - گرچه كه به اون صورتي كه مطلوب خودم هم بوده موفق نبوده ام - در يك سال اخير فشار كاري بسيار زياد بوده و اينجانب بارها به فكر استعفا افتاده ام ولي هم اكنون تقاضا دارم به مدت يك ماه به اينجانب مرخصي داده شود.
با تشكر

يوني

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................