درباره هستی من
Wednesday, March 26, 2003

٭
*دوسم داري؟
-خودت چي فكر مي كني!
*جواب سوال رو كه با سوال نمي دن!!!!!!!!!!! دوسم داري؟
-خودت چي فكر مي كني؟
*كري؟
-چرا؟
*يه سوال پرسيدم كه براش جواب مي خوام.
-خوب منم يه سوال پرسيدم،
*اه، اصلاً اگر هم كه دوستم داري گه مي خوري،
-من عاشق گه خوردنم،
*پس همون گه رو بخور،
-حالا من يه سوال مي پرسم، تو فكر مي كني كه من دوست دارم يا نه؟
*من فكر مي كنم كه تو يه كم دوسم داري،
-نه!!! بيشتر از ايني كه تو فكر مي كني دوست دارم،حالا يه سوال ديگه، تو منو دوست داري؟
*يه سيگار بكشيم؟
-جواب بده،
*اون سيگار رو بده به من،
-جواب بده،
*سيگار رو بده،
-خوب، خودم مي دونم كه دوسم نداري، مهم نيست فقط بدون كه من دوست دارم،
*ده دفعه بهت گفته ام كه اشتباه مي كني، اصلاً تو چيه من رو دوست داري؟
-من وجودت رو دوست دارم ولي اينم مي دونم كه وجودت ارزش اينو نداره،
*آره منم موافقم، بهتر همون دوست دخترت رو دوست داشته باشي، چون نمي شه آدم دو نفر رو در آن واحد دوست داشته باشه.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................