درباره هستی من
Monday, March 03, 2003

٭
جيغ؟ نه!
گريه؟ نه!
فشار دادن دندانها؟ نه!
فشار دادن ناخنها كف دست؟ نه!
حرف زدن با يه دوست؟ نه!
دوش گرفتن؟ نه!
سيگار؟ نه!
مرگ؟ نه!
پس چي آره؟ نننننننننننمي دووووووووووووووووووونم.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................