درباره هستی من
Friday, April 04, 2003

٭
دوباره زندگي با تمام گهيتش داره شروع مي شه،
دوباره بايد فقط بدويم،
دوباره بايد فقط لبخند بزنم و بگم همه چي درست مي شه،
دوباره بايد با تنهايي سر كنم،
دوباره بايد مواظب خودم باشم
دوباره بايد از ”ع“ فاصله بگيرم،
دوباره بايد از ”ح “ فاصله بگيرم،
دوباره بايد مواظب باشم كه گم نشم،
دوباره بايد، دوباره بايد............
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................