درباره هستی من
Tuesday, April 08, 2003

٭
پسر: ‘’ من دلم مي خواد خودم رو تو چشمهاي تو ببينم.“
دختر:” من از اين كه يه پسر به چشمهام خيره نگاه كنه متنفرم.“
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................