درباره هستی من
Tuesday, May 20, 2003

٭

- حالم بده، نمی دونم چمه!!
- کاملاً واضحه، تو همیشه سعی کردی طوری زندگی کنی که مورد تأیید دیگران باشی، حالا که یه آدمی که برات مهمه تأییدت نمی کنه
قاطی کرده ای.
- آره شاید راست بگی.
- ولی آخه این همه آدم تو رو تأیید می کنن.
- برو بابا کی من رو تأیید می کنه؟
- من عزیزم! چه کسی از من مهمتر؟ تو همیشه بت من بودی.
- چرا من! تو دیوونه ای بت بهتری نبود پیدا کنی.
- برای اینکه قبولت دارم و تأییدت می کنم.
- چه فایده که من بت تو باشم؟
- باید کلی بهت انگیزه بده.
- بی خیال، چه انگیزه ای؟
- چه انگیزه ای از این بالاتر که بدونی یکی که خیلی دوست داره و تو هم دوسش داری، داره نگاهت می کنه تا پا جای پای تو بذاره.
- برو بابا
- اونوقت اگه واقعاً دوستش داشته باشی، سعی می کنی پاهات رو جاهای خوب و درست بذاری، تا اونی که دوسش داری به جاهای خوب برسه!!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................