درباره هستی من
Sunday, June 29, 2003

٭
تو مگه شبا کار نداری؟
تو مگه شبا خواب نداری؟
واسه چی هر شب پا می شی می یای تو خواب من؟
نکنه می خوای یادم بندازی که تو شبا یه جایی داری که اون تو خوشی!
نکنه می خوای یادم بندازی تو شبا یکی رو داری!
نکنه می خوای یادم بندازی که تو بیداری هیچ وقت نمی آیی پیشم!
نکنه می خوای همیشه به یاد تو روزم رو شروع کنم!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................