درباره هستی من
Thursday, June 12, 2003

٭

خیلی بده که آدم دائماً در معرض محاکمه باشه،
خیلی بده که آدم دائماً بخواد جواب پس بده،
خیلی بده که آدم دائماً بخواد خودش رو تبرئه کنه،
بدتر از اونا اینکه این دادگاهی که در اون محاکمه بشی مجازی باشه،
بدتر از همه اینکه قاضی اون دادگاه خودت باشی و محکوم هم خودت باشی.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................