درباره هستی من
Sunday, August 31, 2003

٭
می گن هر بازیی یه پایانی داره، بازی ای خوبه که در پایانش برد و باخت مطرح نباشه، مهم نباشه که کی برده و کی باخته. این مهم باشه که بازی کردیم، حال کردیم و در کنار هم بودن رو تجربه کردیم. وقتی هم که بازی تموم شد بلند شی بری دنبال زندگیت و دیگه بهش فکر نکنی.
------
می شنوی یونی خانم؟ اینا رو دارم می گم که خود خرت بشنوی.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................