درباره هستی من
Sunday, August 24, 2003

٭


*بی ربط ترین آدم روی زمین آدمیه که برای فرار از یه چیزی به یه چیز دیگه ای پناه ببره.
----------------------------------------
*یونی
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................