درباره هستی من
Thursday, October 30, 2003

٭
گوشت رو بیار جلو، می خوام بهت بگم که چه طوری باید در گوش یه دختر حرف زد.
سرت رو بیار جلو، می خوام بهت یاد بدم چه طوری باید موهای یه دختر رو نوازش کرد.
وایسا اونجا، می خوام بهت یاد بدم چه طوری باید یه دختر رو از پشت بغل کرد.
تلفنت رو جواب بده، می خوام بهت یاد بدم چه طور باید با یه دختر حرف زد.
سردت شه، می خوام بهت یاد بدم وقتی یه دختری سردشه چی کار کنی.
خیلی چیزها هست که باید یاد بگیری تا بشی اون کسی که بتونه قلب من رو بلرزونه!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................