درباره هستی من
Thursday, October 16, 2003

٭
نفرین

زن آفریده شدن یعنی نفرین ابدی.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................