درباره هستی من
Friday, December 19, 2003

٭
شنیدم که یکی به یکی دیگه گفته:

« هیچ وقت اونقدر از خودت برای دیگری مایه نذار که گذر زمان باعث شه از آن دیگری متنفر شی »

به نظرم خیلی جمله ی شاهکاری ِ ولی شایدم من طبق ِ معمول جوگیر شدم!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................