درباره هستی من
Thursday, January 01, 2004

٭
پسر بچه

من خودم رو مي بينم که عين يه پسر بچه تنبونم رو در آوردم و دارم مي شاشم، بعدشم دارم کلي افتخار مي کنم که مي تونم با زاويه بشاشم و حتي مي تونم اين زاويه رو کم و زياد کنم، فقط خبر ندارم که اون جايي که داره با زاويه بهش شاشيده مي شه، زندگي خودمه!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................