درباره هستی من
Sunday, January 04, 2004

٭
عواقب بی جنبگی

مي گن خدا خر رو شناخت شاخش نداد!
من مي گم خدا خر را شناخت چشماي آهو رو بهش نداد*
--------
* يه روزي يه خره ريمل مي زنه مي ره پيش شوهرش، چشماش رو اين ريختي مي کنه (بايد ببينيد چه ريختي مي کنه!) مي گه: "آهو شدم! آهوشدم!"
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................