درباره هستی من
Monday, January 19, 2004

٭
به زودی در این مکان بزرگترین ... خاورمیانه افتتاح می شود!

یونی هم یونی های قدیم!
اون روزا که یونی بر وزن ِ کونی بود، خیلی همه چیز بهتر بود!!!

اون وقتها که یونی اسمش... بود همه چیز از قبلی ِ هم بهتر بود!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................