درباره هستی من
Tuesday, February 03, 2004

٭
درست مثل مغزم که کرکره ها رو کشيده پايين و روش نوشته تا اطلاع ثانوي تعطيل مي باشد، مي خوام کرکره اينجا رو هم بکشم پايين و روش بنويسم
" تا اطلاع ثانوي تعطيل مي باشد "
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................