درباره هستی من
Friday, February 20, 2004

٭


دقیقاً همین امروز عصر به خودم گفتم که اگه این کار رو بکنم... کس کش هستم... و همون لحظه صدایی در ذهنم گفت: " سلام کس کش خانم " و همین امشب اون صدا رو شنیدم این بار در ذهنم نبود.. این بار در گوشم بود.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................