درباره هستی من
Monday, February 23, 2004

٭
خوبیش به اینه که من تو قمار شانس ندارم... تو عشق شانس ندارم... تو کار شانس ندارم... ولی تو هیچ چیز شانس دارم!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................