درباره هستی من
Monday, March 01, 2004

٭بلافاصله بعد از سلام و احوال پرسی.

- وای چقدر عوض شدی!
- نه بابا! یعنی تو همین چند وقت؟
- آره! حسابی عوض شدی! زنونه شدی!
- بی خیال...
- باور کن! خیلی زنونه شدی!

پنج دقیقه بعد.

- ولی واقعاً خیلی زنونه شدی ها!
- ببین! اگه می خوای یه جوری سر در بیاری سکس داشتم یا نه می تونی بپرسی اگه بهت مربوط می شد جوابت رو می دم.
- وااااا!! این چه حرفیه! خوب به نظرم زنونه اومدی!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................