درباره هستی من
Thursday, September 30, 2004

٭
درست عین سگ شدم، درست عین ان شدم! پاچه همه رو می گیرم و هر کی بهم می گه بالای چشمت ابرو هستش... می خوام بزنم زیر گریه... اون لحظه خودم هم می دونم جا نداره ناراحت شم ولی می شم... جوری که دلم می خواد بزنم زیر گریه و داد بزنم ولی خودم هم می دونم که دارم مزخرف می گم... حالم بد شده! نفسم گرفته، مهم نیست... باید خندید... باید حرف زد... این اون چیزی هستش که دیگران توقع دارن! باید برم کمک مامان آخه داره حلوا درست می کنه... باید شب برم مهمونی تو زردبند، ولی نمی رم!!! نه الان می رم کمک مامان و نه شب می رم مهمونی! حوصله مهمونی بچه معروفی ندارم...پس حالا اگر دوستم ناراحت شه باید بگم "به تخمم"البته یادم باشه برای کپی رایت این "به تخمم" با می صحبت کنم! عجب کونده پررویی شده اون یکی! رسماً مزخرف می گه... فکر کرده بود هر چرتی بگه من نمی گم.. حالا که من گفتم ریده تو خودش و داره عین ِ سگ دروغ می گه!
دلم خواب می خواد! دلم آرامش می خواد... دلم یکی رو می خواد که در آغوشم بگیره و در سکوت ِ بدون فکر با هم معاشرت کنیم.... عیبی داره دو نفر بشینن کنار هم و در سکوت فرو برن؟ حتماً باید حرف زد و اون وسط ها مزخرف گفت تا یکی بره رو اعصاب اون یکی؟ حتماً باید مست یا های بود؟ نه! این راهش نیست... راهش رو منم نمی دونم ولی می دونم که من الان فقط دلم سکوت می خواد... الان دلم نمی خواد استرس دوستم رو داشته باشم که پس فردا می خواد بره و امشب مهمونیش رو نمی رم، چون حوصله ندارم! ای بابا، راستی این ای بابا هم از اون کلمه ها هستش که من هی الکی به کار می برمش... وایییییییییییییی بلستر!!!!
3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Very nice site!
» » »

5:38 PM  
Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! Flowers bar harbor maine row fertilizing sunflowers Answering services metter georgia Bionair humidifiers modle w-6product manual flowers Cpu cooling fan review Life of st rose of lima

6:54 PM  
Anonymous Anonymous said...

Best regards from NY! »

2:03 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................