درباره هستی من
Friday, September 24, 2004

٭
می خوام برم ته ِ یک اقیانوس و فقط زل بزنم به عظمت و زیبایی اون جا!
........................................................................................