درباره هستی من
Monday, September 27, 2004

٭
اگر بتونم واقعاً به این ایمان داشته باشم که اینقدر شخصیتم بالا است که هیچ کس با هیچ لحنی نمی تونه به من توهین کنه و کوچیکم کنه، کلی از مشکلاتم حل می شه.
اگه اون لحظه که یه رئیسی، یا هر کسی یه جوری حرف می زنه که من شاکی می شم، یادم بیاد که اون داره خودش رو کوچک می کنه نه من، می تونم خیلی راحت اون لحظه رو رد کنم.
اگر یاد بگیرم که هیچ کسی حق نداره که از من سواستفاده کنه، اونوقت می تونم تو این سیستم کاری گه ایران کار کنم بدون ِ اینکه اعصابم داغون بشه.
3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Where did you find it? Interesting read Modified cadillac escalade Omega rolex replicas replica tag heuer watches Reliable minivan 89 ford 2.9 bronco speed sensor Blockers pop spyware up Custom mercedes body kit

1:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

Enjoyed a lot! » » »

7:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

Keep up the good work »

2:47 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................