درباره هستی من
Saturday, December 04, 2004

٭
یکی از وحشتنناک ترین اتفاقات دنیا این ِ که گربه من شروع کن ِ حرف زدن
نه به خاطر اینکه یه گربه حرف بزن ِ
بلکه به خاطر اینکه این گربه هیچ وقت نباید حرف بزن ِ
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Very cool design! Useful information. Go on! »

5:40 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................