درباره هستی من
Thursday, January 27, 2005

٭
واقعیت: نوعی دروغ
زندگی: مردن تدریجی
زیبایی: نوعی زشتی
--------------
من انتخاب می کنم ولی همیشه در انتخابم مردد هستم
--------------
انتخاب؟ جبر؟ همشون مسخره بازی هستند.
--------------
تظاهر کردن راحت ترین کار روی زمین هستش ولی صادق و رک بودن ِ که سخت ِ
--------------
باورهای منفی نابود کننده هستند.
--------------
من می خوام یک کاری برای آینده ام بکنم، اینجوری که معلوم ِ زمان هیچ غلطی نمی تونه بکن ِ به جز خراب کاری
--------------
هی یونی، وقتی سرت منگ ِ بکوبش به دیوار ببینیم چی می شه.
--------------
دوست دارم یونی خطاب بشم
--------------
دوست دارم یه روزی آدم بزرگی بشم؟
--------------
بحث بالرین و رقاص دوباره شروع شده!
--------------
یونیورس که مخففش می شه یونی، منم
جهان هستی که کوتاه شده اش می شه هستی، منم
-------------
من یونی هستم... پس هر غلطی که دلم بخواد می تونم بکنم و این یکی از خوبی های یونی بودن هستش.
------------
یه روزی یه جایی فریاد زدم:
" هستم، می تونم"
" هستم، می تونم"
" هستم، می تونم"
" هستم، می تونم"
-----------
همکارم اومده می گه جواد شدم نه؟
باید بهش بگم جواد بودی از اول

........................................................................................