درباره هستی من
Tuesday, January 18, 2005

٭
آدم های که دیوانه خطاب می شوند... دنیای خودشان را می سازند و در همان دنیا هم زندگی می کنند و در همان هم از دنیا می روند.
می خواهم دیوانه باشم.
دنیای خودم را می خواهم
دنیایی که در آن نیازی وجود نداشته باشد
از من پرهیز کنید
3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! »

8:51 AM  
Anonymous Anonymous said...

Very nice site! »

4:08 PM  
Anonymous Anonymous said...

This is very interesting site... »

4:17 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................