درباره هستی من
Wednesday, March 02, 2005

٭
حالا می فهمم وقتی اون یکی می گفت که نباید از مشکلات فرار کرد و باید حلشون کرد بدجوری راست می گفت ِ.... انگار شکلشون عوض می شه و بر می گیردن!
--------------------------------
می خوام یه آتیش بزرگ روشن کنم و تمام گذشته ام رو برگه برگه از دفتر خاطرات ذهنم پاره کنم و توش بریزم تا بسوزن.
--------------------------------
استفاده از هر گونه حربه زنانه غدغن
--------------------------------
من همون ایمیل خودم رو می خوام... کلی دلم براش تنگ شده!
---------------------------------
داداش داداش داش داش شاش شاش
---------------------------------
حس حموم نیست!
2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Keep up the good work »

10:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. »

7:11 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................