درباره هستی من
Saturday, March 12, 2005

٭
شاید تو کل دنیا چند نفر باشن که ازمریض بودنشون یا غم داشتنشون، تو هم مریض می شی یا غم می گیری ....
من الان مریضم!
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Excellent, love it! »

5:51 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................