درباره هستی من
Thursday, April 28, 2005

٭
همه چیز بستگی به این داره که چه طوری نگاش کنی!
وقتی مثبتی و داری با مثبت بازی نگاش می کنی یه جور ِ
وقتی هم که منفی هستی و داری منفی نگاش می کنی یه جور دیگس
خلاصه که فقط بستگی به خود ِ آدم داره
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Enjoyed a lot! video editing programs

6:30 PM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................