درباره هستی من
Saturday, May 28, 2005

٭
امروز با آدمها حرف می زنی و می خندی فردا می شن عکسی روی شیشه یا دیواری!
فقط خاطره ها می مونه
فقط تصاویر باقی می مانن
فقط یه دنیا غم می ره تو دل آدم
عکس روی دیوار
عکسی که بهتر ِ نگاش نکنی که غم خالی نشی
عکس روی دیوار
خاطره
شور زندگی
تلاش برای بهتر بودن
تلاش برای مردن
خاطره
عکس
........................................................................................