درباره هستی من
Tuesday, May 24, 2005

٭
جهنم یعنی زندگی ای که سراسر ترس از آمدن فردا و تکرار روزمرگی باشد.
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

You have an outstanding good and well structured site. I enjoyed browsing through it »

11:17 PM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................