درباره هستی من
Wednesday, June 22, 2005

٭
آقا راستش ما سعی کردیم ولی خیلی هم نشد!
بمب که بی خیال
........................................................................................