درباره هستی من
Monday, June 06, 2005

٭
امروز ME بهم گفت که من مثل ِ یکی از دوستاشم
خودم رو خفه می کنم به یه چیزی برسم وقتی می رسم می گم خوب آره شد
راست می گه انگار هیجان و تلاش برای رسیدن به چیزی خیلی جذاب تر از رسیدن بهش هست
همیشه یه چیز دیگه دارم که تا به اونی که می خوام می رسم حسرت اونی که ندارم رو بخورم
من اگر جای خدا بودم یه تیپا می زدم در کون ِ یونی و پرتش می کردم بیرون از زندگی
2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Enjoyed a lot! »

4:18 AM  
Anonymous Anonymous said...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. » » »

12:41 PM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................