درباره هستی من
Thursday, July 14, 2005

٭
قاتل هر رابطه ای واژه ای مسخره هستش به نام توقع
........................................................................................