درباره هستی من
Saturday, July 09, 2005

٭
ساتگین نوشته آدم های قدیمی کجان؟
نوشته یونی سابق کجاست!!!!
واقعاً کجاست؟
گمش کردم.
ولم کرده و رفته
هی می خوام اداش رو در بیارم نمی شه!
یونی وقتی خوب می نوشت (خوب که می گم یعنی قابل تحمل) که خیلی حالش بد بود
این روزا می شه حالش بد باشه ولی از یه جنس دیگه هستش
همه چیز عوض شده
آدم ها عوض شدن
من عوض شدم
دغدغه هام عوض شدن
شدم یه آدم دیگه
شدم یکی که خودم هم خوب نمی شناسمش!!!!!!
........................................................................................