درباره هستی من
Wednesday, August 31, 2005

٭
هیچ وقت اونقدر از خودت برای دیگری مایه نذار که بعداً از آن دیگری متنفر بشی.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................