درباره هستی من
Monday, August 08, 2005

٭
وقتی حماسه ای توی خیابان از روی عکسی که بر دیواری فرسنگ ها دورتر دیده، می شناسدت فقط می تونی از عشق صاحب خانه اشک بریزی.
2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Cool blog, interesting information... Keep it UP Sports drinks+electrolytes+chemistry flipper ring tones

11:47 AM  
Anonymous Anonymous said...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. film editing schools

7:16 PM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................