درباره هستی من
Thursday, August 25, 2005

٭
زندگی
نگاه می کنی
انتخاب می کنی
لمس می کنی
خاطره ایجاد می کنی
روتین می شه
-------
نگاهت رو عوض می کنی
دوباره انتخاب می کنی
لمسش می کنی
روتین می شه
--------
نگاهت رو عوض می کنی
انتخاب نمی کنی
انتخابی متفاوت
تجربه ای جدید
لمسی جدید
لحظه ای جدید
خاطره ای جدید
روتینی جدید
........................................................................................