درباره هستی من
Thursday, September 08, 2005

٭
من شانس می خوام!
می گن شانس بالاخره یه روزی در خانه آدم رو می زنه.... چرا در خونه من رو نمی زنه؟ نمی دونم.
خوب آدم باید عرضه داشته باشه که شانس بیاد سراغش
نمی شه که تو هی گند بزنی
انتخاب اشتباه بکنی
رفتار اشتباه بکنی
بعدشم شانس بیاد زنگ بزنه و بگه یونی جونم، عزیزم من اومدم.
آخه الاغ
اصلاً تو لیاقت شانس را داری
نه!
والا نه!
خلایق هر چه لایق
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. » »

9:08 PM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................