درباره هستی من
Saturday, October 29, 2005

٭
همه دوست داشتنم رو باید روی یک کاغذ بنویسم و مچاله اش کنم و بریزم توی سطل آشغال
سطل آشغال رو باید بذارم سر کوچه
سُپور باید زودی آشغال ها رو ببره
وگرنه می رم کاغذم رو بر می دارم و دوباره پاکنویسش می کنم، قابش می کنم، می زنم به دیوار
........................................................................................