درباره هستی من
Thursday, October 13, 2005

٭
یه بو می تونه روی خط زمان بر عکس حرکت کن ِ و بره کلی خاطره رو زنده کن و بر داره بیاره.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................