درباره هستی من
Saturday, October 15, 2005

٭
خودش می دونه که براش بزرگه
ولی به سختی برش می داره
از غرور بر داشتن چیزی بزرگ سرمست می شه
هر روز امتحان می کنه
تا اینکه خسته می شه
می زنه لهش می کنه که دیگه زیادی بزرگ نباشه
دیگه از سرمستی خبری نیست
دیگه بلند کردن اون وسیله بزرگ یه کار عادی شده
پس به دنبال یه وسیله بزرگ و با عظمت دیگه می گرده.
ذهنش با اون وسیله له شده ولی نگاهش به دنبال وسیله ای بزرگ است
2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Cool blog, interesting information... Keep it UP seroquel illegal use

8:50 AM  
Anonymous Anonymous said...

This is very interesting site... »

9:54 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................