درباره هستی من
Saturday, October 22, 2005

٭
یه روزی الکی شعار می دادم که " هر کس مسئول تجربه و انتخاب خودش است" حالا می بینم نه تنها به این عمل نمی کنم بلکه اصلاً نفهمیدم که این جمله یعنی چی.
کاش بتونم بفهمم که هر کس مسئول تجربه و انتخاب خودش است
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Where did you find it? Interesting read Gmc sonoma pictures Buy ionamin plight of uzbek riot refugees

1:29 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................