درباره هستی من
Saturday, October 08, 2005

٭
آقا کسی می دونه این لینک های من چی شدن؟
من نمی تونم برم توی
http://www.blogrolling.com/
دسترسی بهش امکان پذیر نمی باشد.
یه آدم مهربونی پیدا می شه ببینه این لینک ها کجا رفتن؟
من می خواستم یه پست جدی بنویسم ولی وقتی جواب این رو گرفتم پست جدید می ذارم.
........................................................................................