درباره هستی من
Sunday, November 27, 2005

٭
من مخلص ترافیک این شهر هستم، فقط اگر تاکسی گیرم بیاد که برم توی ترافیک!
........................................................................................