درباره هستی من
Thursday, December 15, 2005

٭
به خدا من ضد زن نیستم ولی خانم ها خیلی بد هستند!
مثلاً سوار تاکسی می شی، یه خانم چاق هم کنارت هست، خانم حوصله ندارن یه ذره تکون بخورن که تو توی جایی که سهمت هست بشینی.
هیکل گنده شون رو می ندازن روت و وقتی ماشین ها می پیچن نمی کنن دستشون رو بگیرن به او صندلی که با اون هیکل گنده آدم رو له نکنن.
بدشم یه جوری به آدم نگاه می کنن انگار تویی که جای اون رو گرفتی!
صد رحمت به آقایون
باز خودشون رو می کشن کنار
سر پیچ وزنشون رو روی آدم نمی ندازن
حالا همین خانم ها وقتی ماشین دارن و رانندگی می کنن
با سرعت مورچه فرمان رو یه جوری می چسبن انگار داره در می ره از دستشون
راهنما که اصلاً نمی دونن چی هستی
موقع پیچیدن نگاه کردن به آینه کنار (از واژه بغل یا بقل استفاده نمی کنم چون در کمال بی سوادی نمی دونم کدوم درست هستش!) اصلاً جزو قوانین رانندگی نیست!
آینه داخل ماشین را اصلاً نگاه نمی کنن
یعنی اگر پشتشون چراغ بزنی که برن کنار اصلاً نمی فهمن! فقط بوق عمل می کنه!
باید دستت رو بذاری روی بوق
البته که استثنا هم وجود دارد
ولی اکثراً همین طوری هستن
یا اون هایی که پست من خوردن توی تاکسی و رانندگی این طوری بودن.
........................................................................................