درباره هستی من
Sunday, December 04, 2005

٭
یعنی توی این شهر که همه کار با پول راه میوفته، من هیچ آشنایی ندارم که برام طرح ترافیک بگیره!
آخه خاک بر سر من کنم که این همه ادعام می شه
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Looking for information and found it at this great site... » »

11:45 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................