درباره هستی من
Friday, December 09, 2005

٭
به سادگی نمی تونم اون چیزی رو که می خوام اینجا بنویسم!!!!
اگر بلد بودم حرفام رو اینقدر رک و پوست کنده ننویسم شاید می شد
ولی اینجا امن نیست
یادش به خیر توی همین اتاق متنی نوشت با همین اسم!
اینجا امن ِ
ولی اینجا امن نیست دیگه
من به سادگی نمی تونم چیزی که می خوام رو بنویسم
و در مقابل حجم آزادی نوشتاری ای که اینجا داشتم این غم انگیز هستش.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................